Salling Jagtforening
Referat af generalforsamling d. 24/1 2013.


1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Niels Henning Madsen blev valgt til dirigent og
Tommy Christensen og Dorthe Bruhn blev valgt til stemmetællere.

Ved dirigentens gennemgang af dagsordenen blev der fra forsamlingen påpeget en procedurefejl i indkaldelsen.

De to indkomne forslag skulle pr. brev have været meddelt medlemmerne 14 dage før generalforsamlingen.

Der var enighed om at fortsætte generalforsamlingen, men at man skulle suspendere punk 4 og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med disse forslag på dagsordenen.

 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

Formanden gennemgik sidste år aktiviteter i de forskellige udvalg + de aktiviteter som ellers var løbet af stabelen hen over året.

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der trods investeringen i de nye skydehuse viste et overskud på kr. 6750,11.

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag.

(Der var indkommet 2stk.)

Punktet suspenderet

5.  Fastlæggelse af kontingent.

Under dette punkt foreslog bestyrelsen at man lader kontingentet 2014 stige
med den stigning som Jægerforbundet kommer med.

Altså holder kontingentet til lokalforeningen i ro.

Forslaget vedtaget.

6.  Valg af formand.

( På valg: Birger Bavnsgaard)

Birger Bavnsgaard blev genvalgt.

 

 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

(på valg: Torben Dølby, Niels Baunsgaard og Bent Frostholm)

Foruden de tre bestyrelsesmedlemmer som alle var villige til
at modtage genvalg, blev der fra forsamlingen foreslået 3 navne:

Niels H. Madsen, Heine Jørgensen og Martin S. Pedersen.

Torben Dølby og Bent Frostholm blev genvalgt, mens Niels Baunsgaard
blev erstattet med Niels H. Madsen.

 

8.  Valg af suppleanter.

(på valg: Henrik Hartmeier og Bent Pedersen)

Dette punkt blev slået sammen med pkt. 7, så Heine Jørgensen og Niels Baunsgaard blev suppleanter.

 

9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

(På valg: Åge B. Mikkelsen og Kurt Kristensen.)

Begge blev genvalgt.

 

10. Forslag til nye jagttider

Under dette punkt debatteredes Dåvildtet, Ringduerne, jagttiden på gammelråen og muligheden af skumringsjagt på krager.

Bestyrelsen laver en skrivelse til de højere instanser med forslagene.

Dåvildtet tages op til debat på den ekstraordinære generalforsamlig.

 

11. Eventuelt.

Info v. Gregers Frederiksen

Gregers F. informerede om de vindmøller, der skal rejses i området og hvilke konsekvenser det får for blandt andet adgangsvejen til skydebanen.

Under evt. blev også årets Krage-skadepokal uddelt.

Der gik igen i år til Tommy Christensen.

Niels Baunsgaard vandt årets sommerbuk til afskydning og Bent Jørgensen fortalte om sidste sæsons store oplevelser på Fur.

Det lykkedes desværre ikke for Bent J. at få trofæet på tasken, hvorimod det lykkedes N. H. Madsen at skyde den buk, der var skænket af Mildred Fog.

 

Ekstraordinær generalforsamling i Salling Jagtforening! 

Grundet en procedurefejl var det ikke muligt at behandle to indkomne forslag på vores ordinære generalforsamling d. 24/1 2013.

Der blev derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i klubhuset på Viumvej torsdag d. 28/2 2013 kl. 19.30.

På dagsordenen var de to indkomne forslag, som citeres nedenfor i direkte kopi.

Desuden ønskede bestyrelsen problematikken vedr. dåvildtet i Salling debatteret, med henblik på en indstilling til hjortevildt-gruppen om en fremtidig forvaltning af dåvildtet i Skive Kommune.

Der var på aftenen fremmødt 30 medlemmer.

Som ordstyrer valgtes Haakon Skov - Peter Olsen og Niels Baunsgaard fik hvervet som stemmetællere.

 

Forslagene:

 

Citat:

2 forslag til generalforsamlingen i Salling Jagtforening(SJF), torsdag d. 24.01 2013, som bedes behandlet enkelt vis. 

A. På foranledning af at efterårs jagten, som var for medhjælpere i Salling Jagtforening, er droppet, foreslås hermed at de jagter, som Feldborg Statsskov udbyder til Salling Jagtforening, udloddes blandt alle medhjælpere i foreningen , som det også praktiseres i andre jagtforeninger.

Dette omfatter hjælpere fra alle udvalg, skydebanerne og bestyrelsen.

Udlodningen foretages snarest efter indbydelsen mellem de berørte medlemmer i den forløbne år, efter alm. ”turnus ordning”. 

B. Da ”…al arbejde som udgangspunkt er ulønnet…” (citat fra vedtægterne),  foreslås det hermed at de penge, der betales for at ”låse op” på skydebanen ved polterabend og andre ikke jagtforeningens arrangementer, bruges til jagt relaterede interesser for foreningens medlemmer

f.eks. tilskud til dagjagter  m.v.

John Andersen

Hans Jensen

Martin S: Pedersen

Simon Graversen

 

Citat slut. 

John Andersen forklarede indledningsvis som ordfører fra forslagsstillerne, tankerne bag og hensigten med fremsættelse af det første forslag, hvorefter formand Birger Bavnsgaard forklarede historikken omkring jagterne hos naturstyrelsen og den såkaldte ”medhjælperjagt” på Breumfod.

Efter en debat om forslaget blev den sat til afstemning.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer for og 23 imod.


Derefter forklarede John Andersen, at det andet forslag tog udgangspunkt i, at der ifølge rygtet var blevet ydet godtgørelse for slitage på de af instruktørerne udlånte våben ved arrangementer som polterabender og lign.

Birger Bavnsgaard forklarede kutymen omkring disse arrangementer og forklarede samtidig at bestyrelsen havde indkøbt en samling af haglgeværer netop dette brug;
samtidig understregede han, at bestyrelsen ikke syntes, at man skulle øremærke bestemte indtægter til bestemte formål.

 

Efter en debat om forslaget blev den sat til afstemning.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer for og 23 imod.

 

Derefter efterlyste Birger Bavnsgaard en holdning til forvaltningen af dåvildt i vores område.

Der blev sidste år indgivet et forslag fra et hjortelaug i Østsalling, som foreslog fredning i Skive Kommune af spids- og stanghjort + en udskydelse af jagttid på store hjorte til efter 15/11.

Birger Bavnsgaard fremlagde, at han fornemmede en stemning blandt de fleste af kommunens jagtforeninger, til at ville støtte et forslag om at bibeholde den nuværende jagttid på dåvildt.

Efter en god debat blev bestyrelsen bemyndiget til, at gå videre med forslaget om at bibeholde nuværende jagttider, evt. i samarbejde med de øvrige jagtforeninger i kommunen.

           

Nyheder

Kalender


Nyheder fra Danmarks Jægerforbund: