Salling Jagtforening

 

 

Referat af generalforsamling d. 30/1 2014.

 

Der var 31 medlemmer tilstede.

 

 

 

1.         Valg af dirigent og stemmetællere.

            Haakon Skov blev valgt til dirigent.

            Som stemmetællere: Tommy Kristensen og Brian Lillelund

 

 

2.         Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

              

               Birger Bavnsgaard gennemgik i sin beretning de arrangementer og aktiviteter, som foreningen havde afholdt i det forgangne år.

               Desuden gav han et hurtigt referat af de repræsentantskabsmøder, som Jægerforbundet havde afholdt siden sidste generalforsamling. Det ordinære møde havde resulteret i justeringer i kontingenterne til forbundet og det ekstraordinære møde var endt med vedtagelse af forslaget om at bygge ”Jagtens hus” på Kalø.

               Derefter præsenterede formanden planerne om bygning af en Sportingbane + etablering af betalingsanlæg på banen.

               Yderligere nævntes planerne om solcelleanlæg på klubhuset og bestyrelsens arbejde med fornyelse af hjemmesiden og årsprogrammet.

               Herunder blev vist flere forslag til et nyt logo.

               Bestyrelsen blev bemyndiget til at gå videre med sagen.

               Til slut opfordrede formanden til, at så mange som muligt meldte sig til at give et nap med ved nybyggeriet.

               Beretningen godkendt.

 

 

3.         Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

           

            Gregers Frederiksen gennemgik årsregnskabet, som endte ud med et overskud på kr. 57.649,82

            Regnskabet godkendt.

 

 

4.         Indkomne forslag.

            Der var ingen indkomne forslag.

 

 

5.         Fastlæggelse af kontingent.

            Da kontingentet til Danmarks Jægerforbund holdes i ro i 2014, sker der heller ingen stigninger i lokalkontingentet.

 

 

 

6.         Valg af formand.

            (På valg: Birger Bavnsgaard)

            Birger Bavnsgaard genvalgt

 

 

7.         Valg af bestyrelsesmedlemmer.

            På valg: Gregers Frederiksen, Johann Christensen (modtager ikke genvalg), Brian V. Pedersen(modtager ikke genvalg)

            Gregers Frederiksen, Heine Jørgensen og Aage Bak Mikkelsen blev opstillet.

            Alle 3 blev valgt

           

 

 

8.         Valg af suppleanter.

            På valg: Heine Jørgensen og Niels Baunsgaard

            Niels Baunsgaard og Jens Tang blev foreslået.

            Begge blev valgt.

 

 

9.         Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

            På valg: Åge B. Mikkelsen og Kurt Kristensen.

            Kurt Kristensen og Thomas Andersen(Roslev) blev foreslået

            Begge blev valgt.

 

 

10.       Eventuelt.

            Sidste års sommerbuk

            Lodtrækning om sommerbuk

Niels Baunsgaard havde opsatsen fra sidste års gevinst med til beskuelse og fortalte lidt om hvordan jagten var forløbet.

Bill Bak vandt dette års lodtrækning.

Til slut fik Tommy Kristensen overrakt Krage-Skade Pokalen.

 

Dirigent og formand takkede for god ro og orden.

 

Nyheder

Kalender


Nyheder fra Danmarks Jægerforbund: