D. 29/1 2015

 

 

 

22 fremmødte foruden den siddende bestyrelse på 6 mand.

 

 

 

Punkt 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 

Villy Nielsen blev valgt til dirigent. Valg af stemmetællere blev Ole Spanggaard og Michael Lund. Generalforsamlingen var indkaldt i rette tid og dermed beslutningsdygtig 

 

Punkt 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

 

 

Birger Bavnsgaard aflagde beretning som blev vedtaget.

 

 

Punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

 

Heine Serritslev Jørgensen fremlagde, i kasser Gregers Frederiksens fravær, årets regnskab for året 2014. Forsamlingen stillede uddybende spørgsmål til to poster i regnskabet, hhv. diverse og diverse udvalg. Svarene var tilfredsstillende og regnskabet godkendt. 

 

Punkt 4. Indkomne forslag

 

Ingen forslag

 

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent

 

Der varsles ingen stigning.

 

Punkt 6 Valg af formand

 

Birger Bavnsgaard var på valg og blev enstemmigt genvalgt

 

Punkt 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

På valg var Torben Dølby, Bent Frostholm og Niels Henning Madsen. Hverken Torben Dølby eller Bent Frostholm ønskede genvalg. Niels Henning Madsen genvalgtes. Bestyrelsen foreslog desuden Niels Baunsgaard og Christoffer Toft Mortensen til nye medlemmer, begge blev valgt.

 

Punkt 8 Valg af suppleanter

 

På valg var 1. suppleant Niels Baunsgaard og 2. suppleant Jens Tang. Jens Tang blev genvalgt. Tommy Kristensen blev foreslået og valgt som ny 1. suppleant.

 

Punkt 9 Valg af revisor og revisorsuppleant

 

På valg var Kurt Kristensen og Thomas Andersen, begge blev genvalgt.

 

Punkt 10 Eventuelt

 

Bill Bak berettede om sommerbukken 2014 på Fur. Sommerbukken 2015 blev vundet ved lodtrækning af Tommy Kristensen. Niels Henning Madsen berettede om riffeljagten ved Naturstyrelsen 2014. Årets kragepokal blev igen vundet af Tommy Kristensen med 180 stk.

 

 

 

 

 

 

  

Nyheder

Kalender


Nyheder fra Danmarks Jægerforbund: