Referat

 

 

Generalforsamling torsdag den 26. januar 2017 i Salling Jagtforening

 

Fra bestyrelsen deltog:

 

Birger Bavnsgaard (BB), Tommy Kristensen (TK), Bjarke Thestrup Hansen (BTH) og Aage Bak Mikkelsen (ABM).

 

(referent: BTH)

 

 

Valg af dirigent og stemmetællere

 

Haakon Skov blev valgt som dirigent. Heine Serritslev Jørgensen og Kristian Bak Thomsen blev valgt som stemmetællere.

 

 

Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

 

V/ formand Birger Bavnsgaard (BB).

 

BB orienterede om de medlemmer, der blev valgt til bestyrelsen m.v. ved generalforsamlingen i 2016, samt om konstitueringer. Efter generalforsamlingen 2016 konstituerende bestyrelsen sig på et møde d. 7/2:

 

Birger Bavnsgaard: Formand

 

Bjarke T. Hansen: Sekretær.

 

Gregers Frederiksen: Kasserer.

 

Niels Henning Madsen: Næstformand og formand for flugtskydningsudvalget.

 

Facilitetsansvarlig: Aage Bak Mikkelsen

 

Menigt medlem: Niels Baunsgaard

 

Menigt medlem: Tommy Kristensen

 

Brian V. Pedersen: Riffeludvalg

 

Hundeudvalg: Thorsten Pedersen – Haakon Skov.

 

Bestyrer af hjemmesiden: Villy Nielsen

 

 

Beskrivelse af aktiviteter i årets løb:

 

Hundeudvalget:

 

Thorsten D. Pedersen og Haakon Skov stillede sig igen til rådighed som instruktører.

 

Der var 12-14 hunde til start d. 31/3

 

 

Whisky- og romsmagning:

 

Vi havde d. 1/4 en aften med whisky og rom i Fursundhallen

 

I samarbejde med Strøgets Vinhandel – Skive og Kjøwenhavnerkokken.

 

Søren fra Strøgets Vinhandel fortalte om produkterne og skænkede op. 24 pers.

 

 

Arrangement ved Jagt og Fiskeri – Skive d. 7/6:

 

Efter aftale med Christian og Bjarne løb deres arrangement med flugtskydning og lotteri atter af stablen her på vores bane. Arrangementet var igen en succes. 

 

Der var ca. 110 deltagere, som havde en god dag.

 

Det var dog en tilbagegang i forhold til 2015.

 

Vores del af ”festen” bestod af salg af forplejning, øl, vand m.v.

 

En god dag som vil blive gentaget i 2017.

 

 

Riffeludvalget:

 

Vi havde i 2016 booket 2 skydninger på hjortebanen – 

 

Torsdag d. 21/4 og tirsdag d. 10/5 

 

Lidt dårligere fremmøde end forrige år. 

 

I 2017 har vi booket hjortebanen 2 gange;

 

Torsdag 21/4 og tirsdag d. 10/5. Begge dage 17.00 - 20.00

 

Så kom ud af busken!

 

 

Bukkepral d. 16/5 

 

Der var 6 bukke på paraden.

 

Der var fremmødt ca. 35 jægere og andre interesserede.

 

 

Flugtskydningsudvalget:

 

 

Vore pokaler blev i 2016 vundet af:

 

Hancock-pokalen – Steffan Sørensen

 

Bagduepokalen - Steffan Sørensen

 

Senior M-række – Bent Frostholm

 

Trappokalen - Tommy Kristensen (til ejendom)

 

6o+-pokalen - Tommy Kristensen 

 

Veteranpokalen – Birger Bavnsgaard

 

Nyjægerpokal - Ingen deltagere

 

Sporting Pokal - Bent Frostholm

 

Krage/Skade Pokal - Tommy Christensen

 

 

Amts-skydning: 

 

Der var i 2016 3 hold som deltog i Gammel Viborg Amts holdskydning.

 

Kun et af dem kvalificerede sig til finaleskydningen og de 4 skytter vandt deres finalepulje.

 

Skytterne var:

 

Per Skov, Michael Skov, Steffan Sørensen og Johnny Knudsen.

 

Tillykke til dem.

 

 

Slyngelskydning d. 24/9:

 

Vi afholdt også i 2016 en slyngelskydning for alle der har givet et nap med. 

 

En rigtig hyggelig afslutning på sæsonen.

 

Små 20 deltagere nød herefter hinandens selskab på skydebanen.

 

Skydningen bød på en lille indbyrdes konkurrence: Kåringen af Årets Slyngel!

 

Slynglen 2016 blev Bill Bak.

 

Derefter blev der serveret smørrebrød, øl, vand og brændevin i rimelige/rigelige mængder. 

 

Husk der er altid plads til flere og et hvert bidrag i form af tid og viden, er afgørende for om vi kan bestå i fremtiden.  

 

 

Andre aktiviteter:

 

Foreningsjagt:

 

Det lykkedes igen at få lov til at arrangere en jagt på Salling Planteskole d. 19/11.

 

Der var 20 deltagere, som startede med rundstykker og kaffe i klubhuset.

 

Dagens resultat: 8 stk. vildt.

 

1 stk. råvildt, 2 harer og 5 fasaner.

 

Afslutning i klubhuset med smørrebrød.

 

 

Jagt hos Naturstyrelsen:

 

Den 16/11 havde vi tre mand på hagljagt hos Naturstyrelsen på terrænet i Stendal Plantage:

 

Bjarke T. Hansen, Aage Bak Mikkelsen og Villy Nielsen.

 

Ingen af de tre kom til skud til vildt.

 

 

 

 

Investeringer:

 

Hjertestarter

 

Ny Alarmsystem

 

Container til skydepramme

 

Skydehuse og vinduer i klubhus er blevet malet

 

Renovering af ”det gule hus” inkl. 2 nye døre, så vi kan bruge huset som lager til lerduer osv.

 

Gade belysning på p-pladsen, fliser m.v.

 

6 nye haglgeværer + ny pengeskabsdør til våbenrum.

 

 

Øvrige aktiviteter i 2016:

 

 

Kursus i førstehjælp d. 18/8 – 8 deltagere

 

Introkursus ang. skydepramme d. 22/9 – 1 interesseret mødte frem!

 

 

Kommende arrangementer i 2017:

 

 

Udflugt til Kalø. I samarbejde med Hem, Dølby – Hindborg lørdag d. 22/4

 

Arrangement med Jagt og Fiskeri søndag d. 7/5.

 

Kredsmesterskab i Sporting lørdag d. 17/6

 

 

Der fremkom følgende spørgsmål på generalforsamlingen:

 

Har foreningens jagtpramme været lejet ud? Svar: De har endnu ikke været lejet ud, men der har været en enkelt henvendelse.

 

Vil der være hundetræning igen i 2017? Svar. Ja, formentligt med opstart i april – hold øje med hjemmesiden og Facebook, hvor der vil komme flere oplysninger.

 

Var det nødvendigt med en ny sikringsdør? Svar: Ja, på grund af sikkerhedskrav fra myndighederne.

 

 

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

 

I Gregers Frederiksens fravær redegjorde Birger Bavnsgaard for det reviderede årsregnskab. Som det fremgår af regnskabet har der været en nedgang i omsætningen. Der har været mindre skydning, hvilket også har resulteret i mindre kiosksalg. Regnskabet viser et mindre underskud (12.875,76 kr.) Udover en nedgang i omsætningen har der i årets løb været foretaget en del investeringer – f.eks. hjertestarter, nyt alarmsystem, ny sikringsdør, container til skydepramme, maling, renovering af det gule hus ved siden af klubhuset, nye døre, belysning af p-plads og fliser. Flere af de nævnte investeringer er sket efter påkrav fra politiet (sikringsdør m.v.) for at opfylde kravene til opbevaring af geværer og patroner.

 

Det reviderede årsregnskab blev godkendt.

 

Der fremkom følgende spørgsmål på generalforsamlingen:

 

Hvorfor så stor difference i salget af duer, når der ikke er en tilsvarende difference i forhold til salget af patroner? Svar: Dette hænger formentligt bl.a. sammen med beløbene på de solgte kort. Vi kender ikke størrelsen på de enkelte kort. Dertil kommer lerduer på lager.

 

Har der været medlemsflugt? Svar: Nej, der har ikke været medlemsflugt, men der har været en ”naturlig” afgang (ca. 10). Antallet af medlemmer i Salling Jagtforening er 235-245.

 

 

Indkomne forslag

 

Der var ingen forslag.

 

 

Fastlæggelse af kontingent

 

Birger Bavnsgaard tilkendegav, at bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2017 skulle følge DJ. Dette blev vedtaget. Der blev ikke fremsat andre forslag. BB oplyste i øvrigt, at alle vil modtage nye medlemsnumre.

 

 

Valg af formand

 

På valg: Birger Bavnsgaard. På generalforsamlingen tilkendegav Birger Bavnsgaard, at han ville acceptere et evt. genvalg. Der var ingen andre, der ønskede at stille op til valget som formand. Birger Bavnsgaard blev genvalgt.

 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

På valg: Niels Baunsgaard, Niels H. Madsen og Tommy Kristensen. Tommy Kristensen ønsker ikke at modtage genvalg.

 

Niels Baunsgaard og Niels H. Madsen blev genvalgt. Bestyrelsen foreslog Paw Kjeldsen som nyt medlem. Denne accepterede forslaget og blev valgt som nyt medlem.

 

 

Valg af suppleanter

 

På valg: Henrik Hedelund og Paw Kjeldsen.

 

Henrik Hedelund og Kristian Bak Thomsen blev valgt som suppleanter.

 

Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter

 

På valg: Kurt Kristensen (Glyngøre) og Thomas Andersen.

 

Kurt Kristensen (Glyngøre) og Thomas Andersen blev valgt som revisorer.

 

 

Eventuelt

 

Krage/skadepokal.

 

Pokal gik til Tommy Kristensen.

 

 

Sidste års sommerbuk.

 

Vinderen af sidste års sommerbuk: ”Ingen historie”.

 

 

Lodtrækning om sommerbuk.

 

Lodtrækningen blev vundet af Per Skov.

 

 

Foreningens virke.

 

Et medlem kom på generalforsamlingen en opfordring til foreningens medlemmer om at støtte op om foreningen og byde ind med det, man kan. Salling Jagtforening skal tales op. Det er ikke en selvfølge med en aktiv forening. Dette forudsætter opbakning og frivilligt arbejde, herunder ved udpegning af medlemmer til bestyrelse m.v. På generalforsamlingen opstod der problemer med at få udpeget nye suppleanter til bestyrelsen. Det lykkedes dog til sidst.

 

 

 

Nyheder

Kalender


Nyheder fra Danmarks Jægerforbund: