Referat

Generalforsamling onsdag den 31. januar 2018 i Salling Jagtforening

Fra bestyrelsen deltog:

Birger Bavnsgaard (BB), Gregers Frederiksen (GF), Bjarke Thestrup Hansen (BTH), Niels Henning Madsen (NHM), Niels Baunsgaard (NB), Paw Kjeldsen (PK) og Aage Bak Mikkelsen (ABM).

(referent: BTH)

Valg af dirigent og stemmetællere

Haakon Skov blev valgt som dirigent. Bent Frost og Bruno blev valgt som stemmetællere.

Formandens beretning for året 2017

V/ formand Birger Bavnsgaard (BB).

BB orienterede om de medlemmer, der blev valgt til bestyrelsen m.v. ved generalforsamlingen i 2016, samt om konstitueringer. Efter generalforsamlingen 2017 konstituerede bestyrelsen sig på et møde den 2. februar 2017 på følgende måde:

Formand: Birger Bavnsgaard (valgt direkte på generalforsamlingen den 26. januar 2017)

Sekretær: Bjarke T. Hansen

Kasserer: Gregers Frederiksen

Næstformand og formand for flugtskydningsudvalget: Niels Henning Madsen

Facilitetsansvarlig: Aage Bak Mikkelsen

Menigt medlem: Niels Baunsgaard

Menigt medlem: Paw Kjeldsen

Riffeludvalg: Brian V. Pedersen

Hundetræningsudvalget: Niels Baunsgaard

Bestyrer af hjemmesiden: Villy Nielsen

Starten på 2017 var lidt træg på grund af de nye tiltag, som politiet forlangte for at kunne godkende skydebanen og opbevaringsrum mv. Det gav en masse ekstra besvær, at ansøgninger om salg af patroner var afhængig af godkendelsen af opbevaring, og disse to ansøgninger bliver behandlet to forskellige steder. Men sagen blev løst, så vi (lidt forsinkede) kunne starte sæsonen.

Der har i løbet af året været en hel del arrangementer på banen i form af polterabender, firmaskydninger og grupper af mennesker, som ”bare” har lejet sig ind i f.eks. 3 timer.

Hem, Dølby-Hindborg havde booket banen 3 lørdage i august. (Også i 2018)

Arrangementer:

Hundetræning: Startede d. 30/3. Niels Baunsgaard tog sig af hvalpeholdet og havde hænderne fulde med en 11 – 12 deltagere.

Thorsten Pedersen tog sig af den åbne klasse, hvor deltagelsen var mindre - 3 – 4 stk.

Frivillig Jagtprøve:

Løb af stablen d. 2/4

Udflugt til Kalø d. 22/4 sammen med Hem, Dølby – Hindborg.

Knap 30 deltagere. God og fin tur. Lille underskud delt mellem de to foreninger.

Riffelskydning:

To dage på Hjortebanen: d. 4/5 og d. 9/5.

Deltagelsen må gerne blive meget større.

Jagt og Fiskeri:

D. 7/5. God tilslutning og vejret var fint.

Sponsor-event:

D. 13/5 var der sponsor-event på skydebanen.

Kun en af vore sponsorer havde tilmeldt sig og vedkommende dukkede slet ikke op.

Bukkepral:

D. 16/5 havde vi traditionen tro ”Bukkepral” i og ved klubhuset.

35 – 40 jægere og andre interesserede lagde vejen omkring klubhuset for at få en snak, en kop kaffe og se paraden af premierebukke. 3 Bukke på paraden.

Kredsmesterskab i sporting:

D 17/6 var foreningen arrangør af Kredsmesterskabet i sporting.

Vi var heldige med vejret og selve skydningen gik gnidningsløst fra start til slut.

Vore pokalskydninger:

Vore pokaler blev i 2017 vundet af:

Hancock-pokalen – Torben Dølby

Bagduepokalen – Bent Frostholm

Senior M-række – Tommy Kristensen

Trappokalen – Torben Dølby

6o+-pokalen – Gerda Krog

Veteranpokalen – Birger Bavnsgaard

Nyjægerpokal – Carsten Pedersen

Sporting Pokal – Torben Dølby

Krage/Skade Pokal - Tommy Christensen

Holdskydning:

To hold med i turneringen. Begge fik 3. plads i deres pulje og gik ikke videre til finaleskydningen

Slyngelskydning:

D. 30/9. 20 deltagere. Årets slyngel blev Johann Christensen.

Andre aktiviteter:

Jagt hos naturstyrelsen:

Den 23. november havde vi 3 mand med på bevægelsesjagt i Gludsted Plantage: Niels H. Madsen, Niels Baunsgaard og Birger Bavnsgaard.

Skydepramme:

Har været lejet ud et par gange hen over sæsonen. Der spores en stigende interesse for at afprøve denne jagtform.

Jægerrådsmøde

Jægerrådets årsmøde blev afholdt hos Salling Jagtforening den 10. januar 2018.

Ca. 30 deltagere. – Claus Lind Christensen, Norbert Ravnsbæk og kredsformand Knud Pedersen var til stede. Claus Lind Christensen viste et oplæg til det fremadrettede arbejde med en evt. strukturændring i DJ.

Kommende:

Årsmøde i Kreds 2 d. 17/3 på Dejbjerglund Efterskole.

Der skal vælges ny kredsformand. Salling Jagtforening har 5 stemmer ved valget.

Kommende aktiviteter vil blive annonceret som nyhedsmail (måneds- eller kvartalsvis) og på hjemmesiden og Facebook. Det skriftlige program udgår af praktiske og økonomiske grunde.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Gregers Frederiksens gennemgik og redegjorde for det reviderede årsregnskab. Regnskabet viser et overskud på 37.632,39 kr. GF gjorde særligt opmærksom på, at udgiftsposten ”Skydebane Reb Vedligehold” på 76.849,84 kr. bl.a. skyldes etablering af udendørs belysning. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Det reviderede årsregnskab blev godkendt.

Sammenlægning med Krejbjerg Jagtforening

Birger Bavnsgaard redegjorde for forslaget om sammenlægningen af Salling Jagtforening og Krejbjerg Jagtforening. Sammenlægningen er godkendt på en generalforsamling i Krejbjerg Jagtforening, men den skal tillige godkendes på en generalforsamling i Salling Jagtforening. Hvis sammenlægning godkendes, vil sammenlægningen få virkning pr. 1. marts 2018. Det er mellem foreningerne aftalt, at formuen i Krejbjerg Jagtforening overføres til Salling Jagtforening. Det er endvidere aftalt, at der for 2018 køres med to forskellige kontingenter. Fra 2019 vil der blive opkrævet det samme kontingent for alle. Sammenlægningen blev godkendt på generalforsamlingen i Salling Jagtforening.

Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremsat forslag til en række ændringer af vedtægterne for Salling Jagtforening. På generalforsamlingen blev følgende ændringer vedtaget:

1. I vedtægternes punkt 3.1 tilføjes følgende:

"som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, § 2."

2. Vedtægternes punkt 5.3 slettes og erstattes med følgende formulering:

"Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen. Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37." 

3. Vedtægternes punkt 7.3 slettes og erstattes med følgende formulering:

”Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt pr. brev eller pr. mail med mindst 2 ugers varsel. Endvidere kan indkaldelse med samme varsel ske via aktivitets- og arrangementskalenderen på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Indkaldelse vil endvidere ske på Salling Jagtforenings hjemmeside.”

Vedtægternes punkt 8.1 slettes og erstattes med følgende formulering:

”Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt pr. brev eller pr. mail til medlemmerne med mindst 1 uges varsel. Endvidere kan indkaldelse med samme varsel ske via aktivitets- og arrangementskalenderen på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Indkaldelse vil endvidere ske på Salling Jagtforenings hjemmeside.”

4. Vedtægternes punkt 7.4, nr. 9 slettes og erstattes med følgende formulering:

”Valg af to revisorer og én revisorsuppleant.”

5. I forretningsordenen for bestyrelsen (bilag 1 til vedtægterne) foretages følgende ændring:

Efter sætningen ”Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, kasserer og en sekretær” indsættes følgende sætning: "Bestyrelsen kan vælge en person uden for bestyrelsen til at varetage opgaven som kasserer. Denne behøver ikke at være medlem af foreningen."

De vedtagne ændringer skal godkendes af Danmarks Jægerforbund.

Fastlæggelse af kontingent

Birger Bavnsgaard tilkendegav, at bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2018 forhøjes med det beløb, som kontingentet til DJ stiger med (+/- 5 kr. for at få nogle lige tal). Dette blev vedtaget.

Valg af formand

På valg: Birger Bavnsgaard. På generalforsamlingen tilkendegav Birger Bavnsgaard, at han ville acceptere et evt. genvalg. Der var ingen andre, der ønskede at stille op til valget som formand. Birger Bavnsgaard blev genvalgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Gregers Frederiksen, Aage Bak Mikkelsen og Bjarke T. Hansen. Alle 3 blev genvalgt.

Valg af suppleanter

På valg: Henrik Hedelund og Kristian Bak Thomsen. Bestyrelsen foreslog Carsten Pedersen og Anders Jacobsen, som begge blev valgt.

Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter

På valg: Thomas Andersen, som blev genvalgt. Haakon Skov blev nyvalgt. Peter Olsen blev valgt som suppleant.

Eventuelt

Krage/skadepokal.

Pokalen gik til Tommy Kristensen for 3. år i træk (i år 112 par fødder).

Sidste års sommerbuk.

Per Skov, som vandt sidste års sommerbuk, fortalte om sin oplevelse med nedlæggelse af buk og fremviste opsats.  

Lodtrækning om sommerbuk.

Lodtrækningen blev vundet af Christian Olesen.  

Præmie til den person, der har skaffet flest nye medlemmer til foreningen

Bestyrelsen besluttede i 2017 at uddele en præmie til det medlem, som ville skaffe flest nye medlemmer til foreningen. Da ingen havde meldt sig, blev det i stedet for besluttet at give præmien til én af nyjægerne ved lodtrækning. En flaske whisky gik til Henrik H. Fauerholdt.

Arbejdsdag

Bestyrelsen meddelte, at der vil blive arrangeret en arbejdsdag i foråret (maling af klubhus m.v.). Dato for arbejdsdag meldes ud senere.

 

Referat

Bestyrelsesmøde torsdag den 22. februar 2018 i Salling Jagtforening

Deltagere:

Birger Bavnsgaard (BB), Paw Kjeldsen (PK), Bjarke Thestrup Hansen (BTH), Niels Baunsgaard (NB), Aage Bak Mikkelsen (ABM), Niels Henning Madsen (NHM), Gregers Frederiksen (GF), Peter Schnell (PS), Anders Jacobsen (AJ) og Carsten Pedersen (CP).

(referent: BTH)

Konstituering – bestyrelsen:

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:

Birger Bavnsgaard: formand (valgt direkte på generalforsamlingen den 31. januar 2018).

Niels Henning Madsen: næstformand og formand for flugtskydningsudvalget.

Bjarke Thestrup Hansen: sekretær.

Aage Bak Mikkelsen: facilitetsansvarlig.

Niels Baunsgaard: menigt medlem og formand for hundetræningsudvalget.

Gregers Frederiksen og Paw Kjeldsen: menige medlemmer.

Udpegninger uden for bestyrelsen:

Peter Schnell: kasserer. GF sørger for en ”overleveringsforretning” til PS.

Brian V. Pedersen: riffelskydning.

Villy Nielsen: ansvarlig for hjemmesiden.

 

Status

Vedtægtsændringer

På generalforsamlingen den 31. januar 2018 blev der vedtaget en række ændringer af vedtægterne for Salling Jagtforening. BTH har herefter sammenskrevet de nye vedtægter. Når disse er underskrevet af bestyrelsesformanden og et andet bestyrelsesmedlem, skal de sendes til Danmarks Jægerforbund til godkendelse. BTH vil sørge for, at vedtægterne bliver skrevet under og sendt til DJ. Når der er godkendt af DJ, vil de nye vedtægter blive lagt ud på foreningens hjemmeside.

Sammenlægning med Krejbjerg Jagtforening

BB orienterede om status for arbejdet med sammenlægningen, der nu er vedtaget på generalforsamlinger i både Krejbjerg Jagtforening og Salling Jagtforening. Referatet fra generalforsamlingen i Salling Jagtforening vedrørende sammenlægningen er fremsendt til DJ til videre foranstaltning. Så lige nu afventer vi en tilbagemelding fra DJ. Det forventes stadig, at sammenlægningen vil have virkning pr. 1. marts 2018.  

Planlægning af 2018

Nyhedsbrev – der skal laves et nyhedsbrev med relevante emner.

Riffelbane – er booket 2 gange (BB har datoerne).

Hundetræning – NB har talt med Thorsten D. Pedersen, som har meldt ud, at han ikke længere ønsker at stå for hundetræning. NB vil derfor tage sig af hundetræning sammen med Haakon. Der forventes opstart den 12. april 2018.

Arbejdsdag – der var enighed om at arrangere en arbejdsdag den 9. juni 2018. Så er det blevet mere tørt, hvilket er en fordel, da der bl.a. skal males.

Messe i KCL. Der blev talt om, at Salling Jagtforening skulle deltage i Forårsmessen 2018 den 10. og 11. marts i KCL. Salling Entreprenørfirma A/S har tilbudt jagtforeningen at låne en del af firmaets stand. Der var generel opbakning til initiativet, som der vil blive arbejdet videre med, da det vil være en god mulighed for at gøre opmærksom på foreningen. Der blev bl.a. talt om at opstille en skyde-simulator på standen. NHM kontakter DJ med henblik på at låne diverse udstyr (skilte m.v.).

Kredsskydning – sporting den 16. juni i Karup, jagtskydning den 27. maj i Skjern.

Krage-skadepokal

BB foreslog, at krage-skadepokalen blev udvidet med en række andre skadevoldende dyr for at fremme konkurrencen og tilskynde til større deltagelse. Der var enighed om, at følgende dyr skulle være omfattet: krage, skade, ræv, mårhund, mink og mår. Der var endvidere enighed om følgende pointtildeling:

Krage – 1 point

Skade – 1 point

Ræv – 20 point

Mårhund – 50 point

Mink – 20 point

Mår – 20 point

For at deltage skal der for kragers og skaders vedkommende afleveres fødder, mens der for de andre dyrs vedkommende skal afleveres haler. For 2018 vil den nye ordning f.eks. kunne starte den 1. april. 

Kredsmøde

I Kreds 2 er der kredsmøde den 17. marts 2018. Salling Jagtforening har 5 stemmer. SJ sender 5 mand af sted for at deltage. 

Evt.

NHM orienterede om ny computer til sportinganlægget.

Prisen på patroner hos Salling Jagtforening blev drøftet. Der var enighed om, at prisen for en æske skulle stige til 40 kr., mens prisen for en boks skulle stige til 360 kr. Endvidere skal prisen pr. skud stige med 25 øre.

ABM spurgte til status for anskaffelse af en nøgleboks. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning. Mulighederne vil blive undersøgt.

ABM spurgte til service på hjertestarteren. GF undersøger dette.

ABM oplyste, at det måske ville være muligt at købe en brugt kastemaskine hos et tidligere medlem. Det blev aftalt, at ABM undersøger kastemaskinen nærmere, hvorefter SJ måske vil give et bud på den.

 

Nyheder

Kalender


Nyheder fra Danmarks Jægerforbund: