Referat

Generalforsamling torsdag den 31. januar 2019 i Salling Jagtforening

Fra bestyrelsen deltog:

Birger Bavnsgaard (BB), Bjarke Thestrup Hansen (BTH), Niels Henning Madsen (NHM), Niels Baunsgaard (NB) og Paw Kjeldsen (PK).

(referent: BTH)

 

Valg af dirigent og stemmetællere

Haakon Skov blev valgt som dirigent. Torben Dølby og Peter Olsen blev valgt som stemmetællere. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

Formandens beretning for året 2017

V/ formand Birger Bavnsgaard (BB).

BB orienterede om de medlemmer, der blev valgt til bestyrelsen m.v. på sidste generalforsamling samt om konstitueringer. Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig på et møde den 22. februar 2018 på følgende måde:

Formand: Birger Bavnsgaard (valgt direkte på generalforsamlingen).

Næstformand/formand for flugtskydningsudvalget: Niels Henning Madsen.

Kasserer: Gregers Frederiksen.

Sekretær: Bjarke Thestrup Hansen.

Facilitetsansvarlig: Aage Bak Mikkelsen.

Menige medlemmer: Niels Baunsgaard og Paw Kjeldsen.

Udpegninger uden for bestyrelsen:

Daglig regnskabsfører: Peter Schnell.

Hundetræningsudvalget: Niels Baunsgaard.

Riffelskydning: Brian V. Pedersen.

Ansvarlig for hjemmesiden: Villy Nielsen.

 

Starten på 2018 gik bedre end i 2017.

Foreningen har igen haft tilsyn fra politiet (december). Bortset fra enkelte småting var alt i orden.

Der har i løbet af året været enkelte arrangementer på banen i form af polterabender, firmaskyd-ninger og grupper af mennesker, som ”bare” har lejet sig ind i f.eks. 3 timer. Hem, Dølby-Hindborg havde booket banen de 3 sidste lørdage i august (Også i 2019).

Arrangementer:

Forårsmesse:

Salling Jagtforening var med på Forårsmessen i KCL d. 10. og 11. marts med skydebiograf, bannere og foldere m.m.

Skydebiografen var også opstillet på torvet i forbindelse med Skivemødet d. 17. – 19/5. I forbindelse med de to arrangementer snakkede vi med en masse mennesker uden dog at forøge medlemstallet.

Hundetræning: startede d. 12/4. Niels Baunsgaard tog sig af hvalpeholdet og havde hænderne fulde med en 11 – 12 deltagere. Haakon skov tog sig af den åbne klasse, hvor deltagelsen var mindre (3 – 4 stk.).

Frivillig Jagtprøve:

Løb af stablen d. 8/4 – 38 deltagere – tårnhøj dumpeprocent.

Riffelskydning:

To dage på Hjortebanen: d. 16/4 og d. 1/5. Deltagerantal sammenlagt 35 – 40 mand.

Jagt og Fiskeri:

D. 6/5. Faldende tilslutning og vejret var fint. I 2019 har Jagt og Fiskeri tilkendegivet, at de overvejer et arrangement et andet sted.

Bukkepral:

D. 16/5 havde vi traditionen tro ”Bukkepral” i og ved klubhuset. 35 – 40 jægere og andre interesserede lagde vejen omkring klubhuset for at få en snak, en kop kaffe og se paraden af premierebukke. 5 Bukke på paraden.

Nyjægerdag:

D. 12/8 afholdt vi en dag for ”nye” jægere. Der var demonstration af jagthunde, Brian Lillelund med F.T. Spaniel, Brian Krog med Irsk Setter og Per Skov med Schweisshund. Strand- og hav-jagtskoordinatoren fra Kreds 2 demonstrerede jagtpramme og Michael Hansen instruerede på sportingbanen og hele banen var i brug. 32 deltagere inklusive de involverede. Der er modtaget positive tilbagemeldinger fra flere deltagere.

Vore pokalskydninger:

Vore pokaler blev i 2018 vundet af:

Hancock-pokalen – Bent Frostholm

Bagduepokalen – Steffan Sørensen

Senior M-række – Bent Frostholm

Trappokalen – Tommy Kristensen

6o+-pokalen – Tommy Kristensen

Veteranpokalen – Tommy Kristensen

Nyjægerpokal – Maria Dalgaard Nielsen

Sporting Pokal – Bent Frostholm

Krage/Skade Pokal - Tommy Christensen

Holdskydning:

To hold med i turneringen. Begge gik til finaleskydning og Salling 3 (Steffan Sørensen, Per Skov, Michael Skov og Johnny Knudsen) vandt deres finalepulje og Salling 18 Kelvin Mikkelsen, Bent Pedersen, Hans Baunsgaard og Peter Olsen blev nr. 2 i deres finalepulje

Slyngelskydning:

D. 30/9. 20 deltagere. Der var traditionen tro lagt op til hygge med spisning og skydning. Én af konkurrencerne bestod i skydning med luftgevær. Årets slyngel blev Heine Jørgensen.

Andre aktiviteter:

Jagt hos naturstyrelsen:

Ingen jagt hos naturstyrelsen i 2018.

Skydepramme:

Udlejningen går trægt – der er dog jævnligt interesserede, der ringer. Skydeprammene var lejet ud den 30. januar 2019.

Jægerrådets årsmøde blev afholdt hos Skive Jagtforening d.23/1. Ca. 30 deltagere. – HB-medlem Norbert Ravnsbæk og Kredsformand Jesper Truelsen var tilstede.

Kommende arrangementer/aktiviteter:

Årsmøde i Kreds 2 d. 23/3 i Plexus & Idom Råsted Hallen. Salling Jagtforening har 5 stemmer på Kredsårsmødet.

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

BB gennemgik og redegjorde for det reviderede årsregnskab. Regnskabet viser et overskud på 14.115,92 kr. BB gjorde særligt opmærksom på udgiftsposten ”udstilling” på 16.437,50 kr. BB tilkendegav, at denne udgift vil danne grundlag for overvejelse i bestyrelsen om fremtidig del-tagelse i tilsvarende udstillinger (Forårsmessen i KCL og Skivemødet).

Der blev spurgt til posten ”tilgodehavender” under aktiver i balancen. BB redegjorde for, at det er penge, der endnu ikke er gået ind. Det kan også dække over, at der er penge, der edb-mæssigt først går ind efter nytår.  

Det reviderede årsregnskab blev godkendt.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Fastlæggelse af kontingent

Birger Bavnsgaard tilkendegav, at bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2019 i lighed med de foregående år forhøjes med det beløb, som kontingentet til DJ stiger med. Dette blev vedtaget.

Valg af formand

På valg: Birger Bavnsgaard. På generalforsamlingen tilkendegav Birger Bavnsgaard, at han ville acceptere et evt. genvalg. Der var ingen andre, der ønskede at stille op til valget som formand. Birger Bavnsgaard blev genvalgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Paw Kjeldsen, Niels Henning Madsen og Niels Baunsgaard. Peter Schnell blev valgt i stedet for Paw Kjeldsen, der ikke ønskede genvalg. Niels Henning Madsen og Niels Baunsgaard blev genvalgt.

Valg af suppleanter

På valg: Carsten Pedersen og Anders Jacobsen. Begge blev genvalgt.

Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter

På valg: Thomas Andersen og Haakon Skov. Begge blev genvalgt. Peter Olsen blev valgt som suppleant.

Eventuelt

Skadedyrspokal

Pokalen gik til Bent Frostholm for 6 stk. rævehaler og 19 stk. mårhundhaler.

Bestyrelsen har indført en ny skadedyrspokal. Der var en drøftelse af pointfordelingen mellem de forskellige skadedyr. Flere gav udtryk for, at fordelingen er skæv – især mellem fuglevildt og mårhunde. Der blev fremsat flere forskellige forslag – bl.a. om indførelse af 2 pokaler – én for fuglevildt og én for pelsvildt. Der var også en drøftelse af, om en ændring skulle besluttes af generalforsamlingen eller bestyrelsen. Bestyrelsens holdning var, at det er et forhold, der hører under bestyrelsen. Det fremgår ikke af foreningens vedtægter, at det er noget, der skal besluttes af generalforsamlingen. Dertil kommer, at det er en punkt under eventuelt, hvor der ikke kan træffes beslutninger. Der var enighed om, at bestyrelsen tager pointsystemet m.v. op til revision på baggrund af de forskellige drøftelser.  

Sidste års sommerbuk.

Sidste års sommerbuk blev vundet af Knud Erik Bak. Knud deltog ikke i generalforsamlingen, men opsatsen blev fremvist.  

Lodtrækning om sikakalv eller sikahind (fra 1. oktober).

Lodtrækningen blev vundet af Keld Jensen, Præstegårdsbakken 37, Møgelthorum.

BB orienterede om et forslag fra Jægerrådsformanden om et foredrag på Skive Bibliotek om et jagtrelateret emne og spurgte til mulige emner. Der blev bl.a. foreslået følgende emner: trofæer, pral, jagtrejser og oplevelser for jægere.

Haakon Skov anbefalede, at man fik yngre kræfter i gang med hundetræning, så der også i fremtiden er folk, der kan undervise i træning af hunde. Det er vigtigt for foreningen fortsat at kunne tilbyde dette. Det samme gør sig gældende for riffelinstruktører.

BB oplyste, at det er svært at få plads på hjortebanen i Skive. BB orienterede i øvrigt om de planer, som Fur Jagtforening har om etablering af en hjortebane.

Bent Frostholm spurgte til status for arbejdet med etablering af en riffelbane hos Salling Jagt-forening. BB fortalte, at der arbejdes videre med projektet, men at det ikke er så ligetil på grund af støjkravene. Etablering af en riffelbane vil kræve en ny, samlet miljøgodkendelse, og det kan resultere i skærpede støjkrav i forhold til de nuværende krav.

Nyheder

Kalender


Nyheder fra Danmarks Jægerforbund: