Referat

Generalforsamling torsdag den 30. januar 2020 i Salling Jagtforening

I alt deltog ca. 30 personer. Fra bestyrelsen deltog:

Birger Bavnsgaard (BB), Bjarke Thestrup Hansen (BTH), Niels Henning Madsen (NHM), Niels Baunsgaard (NB) og Aage Bak Mikkelsen (ABM).

(referent: BTH)

Valg af dirigent og stemmetællere

Haakon Skov blev valgt som dirigent. Brian Pedersen og Ole Rasmussen blev valgt som stemmetællere. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning for året 2019

V/ formand Birger Bavnsgaard (BB).

BB orienterede om de medlemmer, der blev valgt til bestyrelsen m.v. på sidste generalforsamling samt om konstitueringer. Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig på et møde den 26. februar 2019 på følgende måde:

Formand: Birger Bavnsgaard (valgt direkte på generalforsamlingen den 31. januar 2019).

Næstformand/formand for flugtskydningsudvalget: Niels Henning Madsen.

Ansvarlig for myndighedskontakt/fundraising: Gregers Frederiksen.

Sekretær: Bjarke Thestrup Hansen.

Facilitetsansvarlig: Aage Bak Mikkelsen.

Kasserer: Peter Schnell.

Formand for Hundetræningsudvalget: Niels Baunsgaard.

Udpegninger uden for bestyrelsen:

Riffelskydning: Brian V. Pedersen.

Ansvarlig for hjemmesiden: Villy Nielsen.

2019 har været et stille og roligt år for jagtforeningen.

Der har i løbet af året været enkelte arrangementer på banen i form af polterabender, firma-skydninger og grupper af mennesker, som ”bare” har lejet sig ind i f.eks. 3 timer. Hem, Dølby-Hindborg havde booket banen 3 lørdage i august. Det vil de også gerne i 2020.

Arrangementer:

Af arrangementer i 2019 kan nævnes:

Hundetræning:

Startede d. 4/4. Niels B. tog sig af hvalpeholdet og havde hænderne fulde med en 11 – 14 del-tagere. Haakon Skov tog sig af den åbne klasse, hvor deltagelsen var mindre (3 – 4 stk.).

Frivillig Jagtprøve:

Løb af stablen d. 7/4 med 28 deltagere. Dumpeprocenten var på 64, hvilket faktisk var en for-bedring i forhold til 2018.

Riffelskydning:

En dag på Hjortebanen d. 25/4. Deltagerantal sammenlagt 14 mand. Bestyrelsen satser på at leje banen 2 gange i år (formentligt første gang sidst i april og anden gang en uge efter), så der bliver endnu bedre mulighed for at få indskudt riffel inden bukkejagten.

Jagt og Fiskeri:

Arrangementet var i 2019 flyttet til Stoholm og vil fremover skifte mellem banerne i området.

Rågeregulering:

Foreningen fik i 2019 efter henvendelse fra Slots- og Kulturarvsstyrelsen mulighed for at regulere rågekolonien ved Middelalderborgen Østergård i Åsted. Kolonien blev anslået til at bestå af ca. 300 reder. Der meldte sig 25 interesserede, og der blev lavet en vagtplan, så der var folk på stedet både morgen og aften i hele perioden 1/5 – 15/6. Vi stoppede reguleringen d. 10/6, da det skønnedes, at de sidste rågeunger var væk fra området. Der var da skudt 903 stk. Reguleringen var en stor succes, og vi håber at få en reguleringstilladelse igen i 2020.

Bukkepral:

D. 16/5 havde vi traditionen tro ”Bukkepral” i og ved klubhuset. 30-35 jægere og andre interesserede lagde vejen omkring klubhuset for at få en snak, en kop kaffe og se paraden af premierebukke. Der var 3 bukke på paraden.

Konkurrencer:

Vore pokaler blev i 2019 vundet af:

Hancock-pokalen – Steffan Sørensen

Bagduepokalen – Steffan Sørensen

Senior M-række – Bent Frostholm

Trappokalen – Tommy Kristensen

6o+-pokalen – Tommy Kristensen

Veteranpokalen – Tommy Kristensen

Nyjægerpokal – Ingen deltagere

Sporting-pokal – Heine Jørgensen

Krage/Skade-pokal – Bent Frostholm

Holdskydning:

Der var to hold med i turneringen. Salling 2 (Steffan Sørensen, Per Skov, Michael Skov og Johnny Knudsen) blev nr. 4 i finalepulje, og Salling 1 (Kelvin Mikkelsen, Bent Pedersen, Hans Baunsgaard og Peter Olsen) kom ikke i finalen.

Slyngelskydning:

D. 30/9 havde vi den årlige Slyngelskydning. Der var 14 - 16 deltagere. Årets slyngel blev Peter Schnell

Andre aktiviteter:

Jagt hos Naturstyrelsen:

Salling Jagtforening havde ingen jagt hos Naturstyrelsen i 2019. Foreningen hører nu under Naturstyrelsen Himmerland. Det er meldt ud, at tildeling af jagter fremover vil ske på en lidt anden måde. I det omfang der tildeles jagter til områdets foreninger, vil dette ske i alfabetisk rækkefølge. Salling Jagtforening står derfor et stykke nede på listen. Endvidere er det meldt ud, at de 2 mand fra forening skal bestå af en erfaren jæger og en nyjæger. 

Skydepramme:

Udlejningen af foreningens skydepramme går trægt – der har dog været 3 udlejninger i 2019.

Situation i Kreds 2:

Jægerrådets årsmøde blev afholdt hos Skive Jagtforening d. 23/1. Ca. 35 deltagere – HB-medlem Norbert Ravnsbæk. Jesper Truelsen trak sig fra formandsposten d. 24. dec. Jan B. Rasmussen konstitueret formand indtil d. 15/3, hvor der skal være møde i Kreds 2.

Idégruppe – nye initiativer

Bestyrelsen har drøftet nye initiativer med henblik på at øge den generelle interesse for og deltagelse i foreningens aktiviteter, herunder den almindelige træning. I den forbindelse har der bl.a. været afholdt et såkaldt idémøde med deltagelse af en række udvalgte personer. Ét af de forslag, som bestyrelsen har valgt at arbejde videre med, er en ”landsbyskydning”, hvor hold fra forskellige byer konkurrerer mod hinanden. Byer/hold fra hele Skive Kommune vil kunne deltage. Der bliver formentligt valgt en lørdag til arrangementet.

Et andet forslag er at forbeholde nogle træningsdage for nyjægere (folk, der træner til haglskyde-prøven). 

Kommende arrangementer:

Kommende aktiviteter for den nye sæson vil blive annonceret som nyhedsmail (måneds- eller kvartalsmæssig) og på hjemmesiden og Facebook.

Der kan allerede nu nævnes foredrag i Roslev-hallen den 6. februar 2020 af Henrik Larsen om jagt på ræv m.v.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

BB gennemgik og redegjorde for det reviderede årsregnskab. Regnskabet viser et overskud på 8.686,30 kr. Som der er gjort opmærksom på i regnskabet, er årets resultat kraftigt påvirket af indkøb af duer og patroner til lager, som udgør 87.300,00 kr. Det blev i øvrigt oplyst, at der er købt en ny styring til sportingbanen, samt at foreningen har duer nok på lager til de næste 2 år.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.  

Det reviderede årsregnskab blev godkendt.

Indkomne forslag

På foranledning af en henvendelse fra Danmarks Jægerforbund (DJ) havde bestyrelsen fremsat forslag om ændring af punkt 13.1 i foreningens vedtægter fra

”De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.”

til

”De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.”

Baggrunden for forslaget var, at det er DJ’s opfattelse, at det kun er statsautoriserede og god-kendte revisorer efter revisorloven, der må anvende begreberne ”revidere” og ”påtegne”. Æn-dringen har ingen praktisk betydning.

Ændringen blev vedtaget.

Fastlæggelse af kontingent

Birger Bavnsgaard tilkendegav, at bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2020 i lighed med de foregående år forhøjes med det beløb, som kontingentet til DJ stiger med, og at der om nødven-digt kan rundes op med 5 kr. Dette blev vedtaget.

Valg af formand

På valg: Birger Bavnsgaard. På generalforsamlingen tilkendegav Birger Bavnsgaard, at han ville acceptere et evt. genvalg. Der var ingen andre, der ønskede at stille op til valget som formand. Birger Bavnsgaard blev genvalgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Gregers Frederiksen, Aage Bak Mikkelsen og Bjarke T. Hansen. Alle 3 blev genvalgt.

Valg af suppleanter

På valg: Carsten Pedersen og Anders Jacobsen. Carsten Pedersen blev genvalgt, mens Peter Kjær blev valgt i stedet for Anders Jacobsen.

Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter

På valg: Thomas Andersen og Haakon Skov som revisorer og Peter Olsen som revisorsuppleant. Alle blev genvalgt.

Eventuelt

Skadedyrspokal (reguleringstavle)

Bent Frostholm afleverede haler fra 6 mårhunde og 4 ræve (i alt 200 point). Tommy Kristen-sen afleverede haler fra 14 mårhunde, 12 ræve og 16 husmår (i alt 680 point). Dermed blev Tommy Kristensen årets reguleringsjæger.

Sidste års lodtrækning om Sikahjort.

Sidste års lodtrækning om Sikahjort blev vundet af Keld Jensen, som til generalforsamlingen fortalte om sin oplevelse.    

Lodtrækning om gavekort

Da det ikke har været muligt at lave aftale om skydning af dyr, har bestyrelsen i år valgt at lave lodtrækning om et gavekort på 2.500 kr. til Jagt og Fiskeri i Skive. Lodtrækningen blev vundet af Benny Madsen.

Vildtkamera

Der blev spurgt til det nye vildtkamera, som foreningen har købt til brug for bekæmpelse af bl.a. mårhunde, herunder til administrationen af kameraet. Bestyrelsen oplyste, at kameraet lige nu er hos Aage Bak Mikkelsen, hos hvem der er etableret en såkaldt baitplads. Man har endnu ikke lagt sig fast på, hvordan kameraet skal administreres. Der skal bl.a. tages højde for betaling af sim-kort m.v. Der blev fremsat forslag om, at foreningen betaler dette. Bestyrelsen vil gå videre med, hvordan kameraet fremover skal administreres, hvis flere viser interesse for at låne det.  

Vagtplan

Niels Henning Madsen oplyste, at der er brug for flere vagter til vagtplanen, og han opfordrede derfor folk, som har lyst til at hjælpe, til at melde sig til ham, så han kan få lavet en endelig vagtplan. Hvis foreningen ikke får det nødvendige antal vagter, kan det blive nødvendigt at reducere antal træningsdage m.v.

Haglskydeprøve

Der var en generel drøftelse af træning af kursister til haglskydeprøven og fordeling af træningstider m.v. mellem disse og andre, der kommer og træner eller deltager i hold-skydning m.v. Der var bl.a. forslag om at samle kursisterne i grupper. Et andet forslag gik på, at kursister til haglskydeprøven kunne starte træningen en halv time før alle andre. Det blev fra bestyrelsens side nævnt, at bestyrelsen selv har arbejdet med forslag om at forbeholde bestemte dage for kursister. 

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 20. februar 2020 i Salling Jagtforening

 

Deltagere:

Birger Bavnsgaard (BB), Niels Baunsgaard (NB), Bjarke Thestrup Hansen (BTH), Aage Bak Mikkelsen (ABM), Niels Henning Madsen (NHM), Peter Schnell (PS), Gregers Frederiksen (GF) og Carsten Pedersen (CP).

(referent: BTH)

Siden sidst

Økonomi

PS oplyste, at foreningen p.t. har en bankbeholdning på ca. 127.000 kr. og en kassebehold-ning på ca. 5.000 kr. Der blev i øvrigt talt om, at der i det reviderede årsregnskab, som blev fremlagt på generalforsamlingen, måtte være en fejlpostering (et beløb på 56 kr.).  

Foredrag

BB oplyste, at foredraget i Roslev-hallen om rævejagt havde været spændende. Der havde været 41 personer. Resultatet var herefter et underskud for foreningen på 175 kr.     

Instruktørkursus

Det er p.t. usikkert, om der bliver afholdt instruktørkursus hos Salling Jagtforening som plan-lagt. Dette afhænger af antallet af tilmeldte kursister. Der skal normalt tilmeldes mindst 10. Hvis der er færre tilmeldte, vil kurset blive afholdt et andet sted. Dette vil formentligt blive afklaret omkring den 1. marts.

Vagtplan

Der er udarbejdet en ny vagtplan, som er sendt til relevante personer. Der var ikke umiddel-bart nogen bemærkninger til vagtplanen. Folk må sørge for at bytte med hinanden, hvis der er datoer, de ikke kan.

Program (Nyhedsbrev)

Der er sendt nyhedsbrev ud til foreningens medlemmer. Der blev talt om, hvordan foreningen så bredt som muligt kan annoncere om arrangementet ”landsbyskydning” (Facebook, plakater m.v.  

Alarm

BB orienterede om, at prisen på alarmen i klubhuset vil stige fra 5.500 kr. til 7.000 kr. Ved fravalg af visse dele af abonnementet er prisen dog igen nede på startniveauet (5.500 kr.). Vi kan så bruge dette år på at undersøge andre muligheder. 

Hjertestarter

Prisen for hjertestarteren er også steget. Ved frikøb samt fravalg af service er prisen nede på 4.500 kr.  

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:

Birger Bavnsgaard: formand (valgt direkte på generalforsamlingen den 30. januar 2020).

Niels Henning Madsen: næstformand og formand for flugtskydningsudvalget.

Gregers Frederiksen: ansvarlig for myndighedskontakt/fundraising.

Bjarke Thestrup Hansen: sekretær.

Aage Bak Mikkelsen: facilitetsansvarlig.

Peter Schnell: kasserer.

Niels Baunsgaard: menigt medlem og formand for hundetræningsudvalget.

Udpegninger uden for bestyrelsen:

Brian V. Pedersen: riffelskydning.

Villy Nielsen: ansvarlig for hjemmesiden.

Der er således ingen ændringer i fordelingen af poster i bestyrelsen i forhold til den foregående bestyrelsesperiode.

Betalingstjeneste

Bestyrelsen vil gerne have fundet en hensigtsmæssig løsning med ordningen vedrørende Mobilepay. Der er indhentet tilbud fra 3 forskellige firmaer (Bambora, Verifone og Izettle). Foreningen benytter i dag betalingstjeneste fra Bambora (kortbetaling). Der var en drøftelse af de forskellige løsninger og de tekniske muligheder. Valget faldt på en løsning fra Bambora. Da foreningen skal betale afgift for brugen af Mobilepay, blev det i øvrigt besluttet, at foreningen fremover (når den nye løsning tages i brug) skal opkræve 1 kr. oven i det beløb, der købes for.  

Tiltag?

Nyjægerskydning

Bestyrelsen besluttede at afsætte lørdag den 13. juni til nyjægerskydning. Denne dag vil således være forbeholdt nyjægere – dvs. personer, der træner til at bestå haglskydeprøven. Dette vil blive meldt ud. 

Haglskydeprøve

Der bliver desværre ingen afholdelse af haglskydeprøve hos Salling Jagtforening i 2020, men bestyrelsen vil arbejde for, at der vil blive afholdt haglskydeprøve i 2021.

Evt.

CP orienterede om en demonstration i Ulfborg Skytteforening af natkikkerter, der nu må bruges til jagt på mårhunde.

NB orienterede om kommende jagtmesse i Aars (22.-23. februar).

ABM spurgte til muligheden for at flytte skilt ved vejen, da denne står uhensigtsmæssigt.

Der var en drøftelse af foreningens nye vildtkamera. På generalforsamlingen blev der spurgt til denne. Foreningen håber at få 2 mere på grund af nye midler. Der skal tages stilling til, hvordan medlemmerne låner foreningens kameraer. Endvidere skal der tages stilling til, hvem der skal betale for SIM-kort. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette.

NHM orienterede om nye betalingskort til foreningen fra SuperBrugsen i Roslev. Der skal sendes en faktura på 7.500 kr.

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder

Kalender


Nyheder fra Danmarks Jægerforbund: