Referat

 

 

Generalforsamling torsdag den 1. juli 2021 i Salling Jagtforening

 

 

I alt deltog ca. 12 personer. Fra bestyrelsen deltog:

 

Birger Bavnsgaard (BB), Niels Henning Madsen (NHM), Niels Baunsgaard (NB), Aage Bak Mikkelsen (ABM) og Gregers Frederiksen (GF). 

 

 

Valg af dirigent og stemmetællere

 

Haakon Skov blev valgt som dirigent, og Morten Frederiksen blev valgt som stemmetæller. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 

Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

 

V/ formand Birger Bavnsgaard (BB).

 

BB orienterede om de medlemmer, der blev valgt til bestyrelsen m.v. på sidste generalforsamling samt om konstitueringer. Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

 

Formand: Birger Bavnsgaard (valgt direkte på generalforsamlingen).

Næstformand/formand for flugtskydningsudvalget: Niels Henning Madsen.

Ansvarlig for myndighedskontakt/fundraising: Gregers Frederiksen.

Sekretær: Bjarke Thestrup Hansen.

Facilitetsansvarlig: Aage Bak Mikkelsen.

Kasserer: Peter Schnell.

Menigt medlem og formand for Hundetræningsudvalget: Niels Baunsgaard.

 

Udpegninger uden for bestyrelsen:

Riffelskydning: Brian V. Pedersen.

Ansvarlig for hjemmesiden: Villy Nielsen.

 

Et år i Coronaepedemiens tegn, så alle arrangementer blev aflyst

Jagttegnselever.

 

Hem, Dølby-Hindborg havde booket banen 3 lørdage i august. (Også 2 lørdage i 2021).

 

Arrangementer:

 

Foredrag i Salling Hallerne d. 6/2: Henrik Larsen fortalte om ”Lokkejagt på ræv”. Ca. 25 fremmødte. En god og interessant aften.

 

Hundetræning: Aflyst.

 

Frivillig Jagtprøve: Aflyst.

 

Riffelskydning: Aflyst.

 

Flugtskydningstræning: Startede lidt on and off. Kom først rigtigt i gang d. 2/5.

 

Råge regulering: Foreningen fik også i 2020 mulighed for at regulere rågekolonien ved Middelalderborgen Østergård i Åsted. Kolonien blev anslået til samme størrelse som i 2019. (Ca. 300 reder). Der meldte sig 27 interesserede, og der blev lavet en vagtplan, så der var folk på stedet både morgen og aften i hele perioden 1/5 – 15/6. Vi stoppede reguleringen omkring d. 1/6, da det skønnedes at de sidste rågeunger var væk fra området. Der var da skudt 880 stk.

Vi håber at få reguleringstilladelse igen i 2021.

 

Bukkepral: Aflyst.

 

Kursus for flugtskydningsinstruktører: 12. og 13./9. 17 deltagere – 5 fra Salling Jagtforening

(alle bestået).

 

Vore pokaler blev i 2020 vundet af:

Skadedyrspokal – Tommy Kristensen.

 

Holdskydning:

Selve turneringen blev aflyst, men der afholdtes en form for finaleskydning for de hold, som var interesserede. Salling Jagtforening deltog ikke.

 

Slyngelskydning:

D. 26/9. 14 - 16 deltagere. Årets slyngel blev Gregers Frederiksen.

 

Andre aktiviteter:

 

Jagt hos naturstyrelsen: Alle jagter hos naturstyrelsen aflyst i 2020 pga. Covid-19.

 

Skydepramme: Der har været enkelte udlejninger i 2020.

 

Situation i Kreds 2 og jægerråd: Kreds 2 skulle indstille op til to kandidater til posten som formand i den Regionale hjortevildtsgruppe. Leif Filsø og Jan Furer Madsen blev indstillet Med LF som 1. prioritet, da JFM’s holdninger til arealbegrænsninger strider imod DJ’s officielle holdning, som blev vedtaget på et Repræsentantskabsmøde. Efter udnævnelsen af ny formand i det regionale Hjortevildtsudvalg, (Leif Filsø), blev Jan Furer Madsen tilknyttet det Nationale Hjortevildtsudvalg på foranledning af formand Torben Schultz. Denne udnævnelse strider imod NHV’s kommissorium. Dette udløste en protest fra 5 medlemmer af Kreds 2’s bestyrelse.

De 5 nedlagde deres mandat i bestyrelsen i protest mod Claus Lind’s behandling af sagen.

Efter et møde med CL genoptoges arbejdet, men på Kredsmødet d. 29. juni satte de 5 et forslag til afstemning om hvorvidt det fremsatte forslag skulle tages op på repræsentantskabsmødet i september. Forslaget blev nedstemt, hvilket fik de 5 bestyrelsesmedlemmer til at trække sig ud af bestyrelsen.

 

Peter N. R. Madsen trak sig samtidig fra jægerrådet i Skive kommune. Kredsarbejdet er således stærkt amputeret pt.

 

Det lovpolitiske: Problemet omkring udsætning. Der registreres årligt ca. 350.000 ællinger solgt til udsætning. Der indmeldes kun ca. 60.000. Vildtforvaltningsrådet står splittet og har indsendt 2 forslag til Miljøministeren. DN, Dof, Dyrenes Beskyttelse og Friluftsrådet kræver et totalt forbud –DJ, Landbrug og Fødevarer og Skovforeningen foreslår strammere regler og højere strafferammer. Afgørelsen ligger nu hos Miljøministeren

 

Kommende:

 

Riffelbane:

 

Vi har længe haft ønske om at få vores egen riffelbane, så i forsommeren og efteråret 2020 begyndte vi den tunge proces med udspecificering af ønsker om udformning, indhentning af tilbud, budget, kontakt til Kalø, politi osv.

 

Der er sendt ansøgninger ud, en enkelt har givet positivt resultat (Landsbyudvalget i Skive Kommune), men arbejdet med finansiering fortsætter.

 

Præsentation af Indskudsbeviser.

 

Der var enkelte spørgsmål angående riffelbanen og finansieringen af denne.

 

Kommende aktiviteter vil blive annonceret som nyhedsmail (måneds- eller kvartalsmæssig) og på hjemmesiden og Facebook.

 

 

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

 

GF gennemgik og redegjorde for det reviderede årsregnskab. Regnskabet viser et overskud på ca. 12.900 kr. De samlede indtægter for året er ca. 182.000 kr., mens de samlede udgifter for året er ca. 169.000 kr. Endvidere viser regnskabet en egenkapital på ca. 522.000 kr.

 

Det reviderede årsregnskab blev godkendt.

 

 

Indkomne forslag

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

 

Fastlæggelse af kontingent

 

Birger Bavnsgaard tilkendegav, at bestyrelsen foreslog, at kontingentet i lighed med de foregående år holdes i ro således, at det alene forhøjes med det beløb, som kontingentet til DJ stiger med, og at der om nødvendigt kan rundes op med 5 kr. Dette blev vedtaget.

 

 

Valg af formand

 

På valg: Birger Bavnsgaard. På generalforsamlingen tilkendegav Birger Bavnsgaard, at han ville acceptere et evt. genvalg. Der var ingen andre, der ønskede at stille op til valget som formand. Birger Bavnsgaard blev genvalgt.

 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

På valg: Niels H. Madsen, Peter Schnell og Niels Baunsgaard. Alle 3 blev genvalgt.

 

 

Valg af suppleanter

 

På valg: Carsten Pedersen og Peter Kjær. Peter Kjær blev genvalgt, mens Morten Frederiksen blev valgt i stedet for Carsten Pedersen.

 

 

Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter

 

På valg: Thomas Andersen og Haakon Skov som revisorer og Peter Olsen som revisorsuppleant. Alle blev genvalgt.

 

 

Eventuelt

 

Skadedyrspokal (reguleringstavle)

 

Årets reguleringsjæger blev Tommy Kristensen for 124 par krage/skadeben, 12 ræve, 7 husmår og 6 mårhunde - i alt 554 point.

 

 

Lodtrækning om gavekort

 

Der var igen i år lodtrækning om et gavekort på 2.500 kr. fra Jagt og Fiskeri i Skive. Gavekortet blev vundet af Niels H. Madsen.

             

Nyheder

Kalender


Nyheder fra Danmarks Jægerforbund: