Referat

 

Generalforsamling torsdag den 27. januar 2022 i Salling Jagtforening

 

I alt deltog ca. 25 personer. Fra bestyrelsen deltog:

Birger Bavnsgaard (BB), Bjarke Thestrup Hansen (BTH), Niels Henning Madsen (NHM) og Aage Bak Mikkelsen (ABM).

(referent: BTH)

 

Valg af dirigent og stemmetællere

Haakon Skov blev valgt som dirigent. Villy Nielsen og Bent Pedersen blev valgt som stemme-tællere. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

Formandens beretning for året 2021

V/ formand Birger Bavnsgaard (BB).

BB orienterede om de medlemmer, der blev valgt til bestyrelsen m.v. på sidste generalforsamling samt om konstitueringer. Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig på et møde den 8. juli 2021 på følgende måde:

Formand: Birger Bavnsgaard (valgt direkte på generalforsamlingen den 1. juli 2021).

Næstformand/formand for flugtskydningsudvalget: Niels Henning Madsen.

Ansvarlig for myndighedskontakt/fundraising: Gregers Frederiksen.

Sekretær: Bjarke Thestrup Hansen.

Facilitetsansvarlig: Aage Bak Mikkelsen.

Kasserer: Peter Schnell.

Menigt medlem og formand for Hundetræningsudvalget: Niels Baunsgaard.

Udpegninger uden for bestyrelsen:

Riffelskydning: Brian V. Pedersen.

Ansvarlig for hjemmesiden: Villy Nielsen.

 

Selv om året startede i Coronaens tegn, lykkedes det at køre en rimelig normal sæson. I løbet af sæsonen skete der bl.a. følgende:

Klubhuset blev malet indvendigt.

Sliddele (gummiskinner osv.) skiftet på kastemaskiner.

Træer klippet langs stien på skydebanen

Købt ny plæneklipper.

Bygget nyt skur til skydepramme og trailer (færdiggjort 22/1 2022).

Arrangementer:

Jagttegnselever

Enkelte arrangementer

Hem, Dølby-Hindborg havde booket banen 2 lørdage i august.

Flugtskydningstræning:

Kom i gang d. 6/3.

Riffelskydning:

Vi havde lejet hjortebanen 2 gange før bukkejagten- 29/4 og 11/5 – svingende fremmøde – regnskabsmæssig balance.

Rågeregulering:

Foreningen fik også i 2021 mulighed for at regulere rågekolonien ved Middelalderborgen Øster-gård i Åsted.

Kolonien blev anslået til at være lidt mindre end i 2020.

Der meldte sig 27 interesserede, og der blev lavet en vagtplan, så der var folk på stedet både morgen og aften i hele perioden 1/5 – 15/6.

Vi stoppede reguleringen omkring d. 1/6, da det skønnedes, at de sidste rågeunger var væk fra området. Der var da skudt 637 stk.

Vi håber at få reguleringstilladelse igen i 2022.

Bukkepral:

I 2021 afholdt vi igen Bukkepral på premieredagen. Da der blev blæst til samling, lå der 5 bukke på paraden (en enkelt kom til senere).

Vore pokaler blev i 2021 vundet af:

Skadedyrspokal – Tommy Kristensen

Hancock-pokalen – Stefan Sørensen

Bagduepokalen – Birger Bavnsgaard

Mesterrækken – Tommy Kristensen

Veteranpokalen – Bent Frostholm

Nyjægerpokalen – Freja Schnell

60+-pokalen – Tommy Kristensen

Trappokal – Bent Frostholm

Sportingpokal – Daniel Madsen

Holdskydning:

To hold med i finalen

Steffan Sørensen, Per Skov, Michael Skov og Johnny Knudsen (pulje 3).

Kelvin Mikkelsen, Peter Olsen, Hans Baunsgaard og Bent Pedersen (pulje 4).

Begge hold fik 3. pladser i finalen

 

Slyngelskydning:

D. 25/9. 12-14 deltagere. Årets slyngel blev Niels Henning Madsen

 

Andre aktiviteter:

Jagt hos naturstyrelsen:

Alle jagter hos naturstyrelsen aflyst i 2020 pga. Covid-19. I 2021 skulle vi have 2 mand på jagt i Rold skov d. 2. december. På grund af kraftigt snefald kom de ikke afsted.

Situation i Kreds 2 og Jægerråd:

Der var indkaldt til ekstraordinært kredsmøde i november – aflyst pga. forkert indkaldelse. Mødet blev afholdt 17/1 2022. Lars Jensen blev valgt som nyt HB-medlem.

Steffen Toft Jensen – Skive valgt som ny Kredsformand.

Jægerråds årsmøde afholdt d. 20/1 – Anders Poulsen, Skive, blev valgt som ny Jægerrådsfor-mand

Kommende:

Nyt alarmsystem i starten af februar. Det er bestyrelsens opfattelse, at det nuværende system er for dyrt.

Den nye sæson starter op som sædvanligt. Bestyrelsen vil i år prøve at få ”Landsbyskydningen” op at stå.

Riffelindskydning d. 24/4 vil i år foregå på Dalgas Centret, da bestyrelsen har taget imod et særligt tilbud herom.

Grundet stigende indkøbspriser imødeser bestyrelsen prisstigninger på patroner og lerduer. Bestyrelsen vil løbende følge prisudviklingen.

Riffelbane:

Arbejdet med at etablere en riffelbane fortsætter.

Der er sendt ansøgninger ud, en enkelt har givet positivt resultat (landsbyudvalget), men arbejdet med finansiering fortsætter.

Indskudsbeviser blev præsenteret. Der er tale om lån til foreningen. Man får således pengene tilbage.

Kommende aktiviteter vil blive annonceret som nyhedsmail (måneds- eller kvartalsmæssig) og på hjemmesiden og Facebook.

 

Der var følgende spørgsmål til beretningen:

Der blev spurgt om afdrag af fondsmidler til finansiering af riffelbane. BB oplyste, at der ikke er tale om lån, men om midler, som foreningen får til projektet. Nogle fondsmidler er såkaldt ”krone til krone”-midler.

Hvad med Spar Vest-Fonden? BB oplyste, at alle relevante fonde er i spil. Der er noget, der p.t. er gået lidt i stå, idet man bl.a. afventer, hvad Fur Jagtforening gør, idet dette har betyd-ning for de midler, som Fur Jagtforening blev bevilget.

Går foreningen over til patroner med opløselige haglskåle (miljøvenlige patroner)? BB oplyste, at når prisen og kvaliteten på sådanne patroner er den rigtige, vil det sikkert komme på tale, men lige nu er dette ikke tilfældet. Erfaringen med patroner fra Land og Fritid er ikke gode.

Beretningen blev godkendt.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

BB gennemgik og redegjorde for det reviderede årsregnskab. Regnskabet viser et overskud på 30.709,70 kr. BB gjorde opmærksom på, at tilskuddet til den nye plæneklipper ikke er medtaget i regnskabet.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.

Det reviderede årsregnskab blev godkendt.

 

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

Fastlæggelse af kontingent

 

Birger Bavnsgaard tilkendegav, at bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2023 i lighed med de foregående år forhøjes med det beløb, som kontingentet til DJ stiger med, og at der om nødven-digt kan rundes op med 5 kr. Dette blev vedtaget.

 

Valg af formand

På valg: Birger Bavnsgaard. På generalforsamlingen tilkendegav Birger Bavnsgaard, at han ville acceptere et evt. genvalg. Der var ingen andre, der ønskede at stille op til valget som formand. Birger Bavnsgaard blev genvalgt.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Gregers Frederiksen, Aage Bak Mikkelsen og Bjarke T. Hansen. Gregers Frederiksen og Bjarke T. Hansen ønskede ikke genvalg. Morten Frederiksen og Peter Kjer blev valgt som nye medlemmer. Aage Bak Mikkelsen blev genvalgt.

 

Valg af suppleanter

På valg: Morten Frederiksen og Peter Kjer. Anders Olsen og Daniel Madsen blev valgt som nye suppleanter.

 

Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter

På valg: Thomas Andersen og Haakon Skov som revisorer og Peter Olsen som revisorsuppleant. Alle blev genvalgt.

 

Eventuelt

Skadedyrspokal (reguleringstavle)

I konkurrencen deltog Tommy Kristensen og Finn Eiskjær. Finn Eiskjær opnåede i alt 12 point for 12 krager. Tommy Kristensen opnåede i alt 334 point for 114 krager, 8 ræve, 2 mårhunde og 2 husmår. Tommy Kristensen blev således årets regulæringsjæger. Præmien bestod af et par flasker vin. Finn Eiskjær blev på andenpladsen belønnet med et par æsker patroner.

 

Lodtrækning om gavekort

Igen i år blev der trukket lod om et gavekort på 2.500 kr. til Jagt og Fiskeri i Skive. Lodtrækningen blev vundet af Bent Pedersen (lodseddel nr. 7).

 

Rottefælder

BB orienterede om, at foreningen har modtaget en række rottefælder fra Skive Kommune, der er bekymret for, at fodringer er med til at tiltrække rotter. Der blev fremvist en fælde. Interesserede kan henvende sig med henblik på at låne en rottefælde.

Vagtplan

Niels Henning Madsen opfordrede folk, der har lyst til at hjælpe, til at melde sig med henblik på udarbejdelse af vagtplan. Der er brug for folk, der har lyst til at hjælpe til i foreningen.

Tilbud om jagt

Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde for, at foreningen får mulighed for at tilbyde med-lemmer m.fl. jagt, da dette bl.a. ville kunne medvirke til at tiltrække nye medlemmer – især nyjægere. Der blev talt om forskellige muligheder. Der er mulighed for at komme med på jagt hos de foreninger, der lejer arealer af Skive Kommune. Fra et medlem blev der også fremsat tilbud om at tage folk med, når der afholdes jagt i konsortiet ”Dalgas Plantage”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder

Kalender


Nyheder fra Danmarks Jægerforbund: